Interaktywne warsztaty z pierwszej pomocy.

Polityka prywatności

Polityka prywatności

  1. Definicje

Adres IP – Indywidualny numer, który z reguły posiada każde urządzenie podłączone do Internetu.
Logi Systemu – automatyczny komputerowy zapis informacji przekazywanych serwerowi przez urządzenie Użytkownika przy każdym połączeniu; może zawierać w szczególności adres IP, pozwalający z pewnym przybliżeniem ustalić skąd nastąpiło połączenie ze stroną internetową.
Materiały – wszelkie treści udostępnianie w Serwisie odpłatnie lub nieodpłatnie, w tym także treści reklamowe.
Serwis – informacyjny serwis internetowy dostępny pod adresem www.twojratownik.pl oraz adresami podrzędnymi wraz z dostępnymi za jego pośrednictwem Materiałami, funkcjami i usługami.
Użytkownik – osoba fizyczna lub system informatyczny działający w wyniku działania osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, korzystający z zasobów informacyjnych Serwisu, od chwili wywołania adresu internetowego Serwisu lub adresu podrzędnego, do chwili zamknięcia zakładki/okna przeglądarki z tak wywołanym adresem strony.

  1. Postanowienia ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady ochrony danych osobowych Użytkowników (osób fizycznych) korzystających z Serwisu. Administratorem danych osobowych jest Centrum Usługowo-Szkoleniowe Andrzej Luszawski, ul. Puławska 28/25, 02-512 Warszawa (dalej zwane: Centrum Usługowo-Szkoleniowym).

Centrum Usługowo-Szkoleniowe jest właścicielem Serwisu i usługodawcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 sierpnia 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 114, poz. 1204 ze zmianami).

  1. Dane osobowe Użytkownika

Osoba zamierzająca korzystać z Serwisu podaje w Formularzu kontaktowym następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.
Dane osobowe są podawane dobrowolnie, jednak ich podane jest niezbędne do kontaktu z właścicielem Serwisu. Dane osobowe będą przetwarzane przez Centrum Usługowo-Szkoleniowe wyłącznie w celach nawiązania kontaktu.

Użytkownik ma również możliwość otrzymywania newslettera; w tym celu musi podać swój adres email, na który będą przesyłane wiadomości.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zapytania przesłane przez formularz dostępny w Serwisie, natomiast w przypadku newslettera adres email będzie przetwarzany do czasu wycofania zgody na jego przetwarzanie.

  1. Uprawnienia Użytkownika

Użytkownik ma prawo dostępu do jego danych osobowych i otrzymania ich kopii oraz może żądać sprostowania danych osobowych, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Użytkownik ma także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych, prawo do przenoszenia danych i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Uprawnienie to realizowane jest poprzez przesłanie na adres biuro@twojratownik.pl stosownego wniosku wraz z danymi, które umożliwią jednoznaczną identyfikację Użytkownika oraz zrealizowanie żądania zgodnie z wnioskiem.

  1. Przekazywanie danych osobowych Użytkownika

Centrum Usługowo-Szkoleniowe nie będzie udostępniać danych osobowych Użytkownika w żaden inny sposób niż wynikający z celu Serwisu. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Centrum Usługowo-Szkoleniowe może także przekazać dane Użytkownika organom wymiaru sprawiedliwości w celu ochrony uzasadnionych interesów własnych lub dochodzenia przysługujących mu praw, w tym także w przypadku, gdy Użytkownik swymi działaniami narusza przepisy prawa lub Regulaminu Serwisu. Do podanych przez Użytkownika danych dostęp posiada Administrator, jego pracownicy oraz podmioty obsługujące Serwis.

  1. Zabezpieczenie danych osobowych Użytkownika

Centrum Usługowo-Szkoleniowe oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkownika zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) oraz ustawą z 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są z zachowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. Mimo zastosowania zabezpieczeń zgodnych z aktualną wiedzą i normami, nie można jednak wykluczyć ryzyka wykorzystania danych osobowych przez nieuprawnione osoby lub wskutek przestępstwa kradzieży tych danych.

  1. Dane związane z przeglądaniem zawartości Serwisu

Centrum Usługowo-Szkoleniowe zbiera informacje związane z przeglądaniem zawartości Serwisu przez Użytkowników, w szczególności takie jak adres IP, data i czas wizyty w Serwisie. Centrum Usługowo-Szkoleniowe nie łączy takich informacji z danymi osobowymi Użytkownika i nie wykorzystuje ich do identyfikacji Użytkownika. Centrum Usługowo-Szkoleniowe wykorzystuje informacje, o których mowa powyżej, wyłącznie w celach statystycznych oraz w celu poprawy funkcjonowania Serwisu. Centrum Usługowo-Szkoleniowe stosuje tzw. pliki „cookies”. Pliki Cookies to obsługiwane przez przeglądarki internetowe informacje tekstowe mające na celu ułatwianie przeglądania stron internetowych. Za pomocą plików Cookies nie są gromadzone lub przetwarzane dane osobowe. Pliki Cookies umożliwiają dostosowanie Serwisu do indywidualnych ustawień i preferencji Użytkownika. Centrum Usługowo-Szkoleniowe stosuje również Cookies podmiotów zewnętrznych, które umożliwiają optymalizację komunikacji marketingowej, zliczanie ruchu użytkowników na stronie oraz personalizowanie treści (np. reklamowych) pochodzących ze źródeł zewnętrznych. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania Cookies. Może to jednak spowodować utrudnienia w korzystaniu z Usług Serwisu, niektóre funkcje w Serwisie mogą być niedostępne lub będą działać niepoprawnie. Serwis używa systemu Google Analytics, Google AdWords i innych narzędzi analitycznych Google, jak również Facebook Pixel, które pomagają określić sposób korzystania z Serwisu przez Użytkowników w celu udoskonalenia działania Serwisu. Narzędzia te wykorzystują pliki Cookies.

8. ManyChat (MANYCHAT, INC., 535 Mission St, San Francisco, CA 94105, USA. )

Używamy ManyChat, czyli narzędzia usprawniającego komunikację między z odbiorcami w mediach społecznościowych (Instagram) przy prowadzonych działaniach marketingowych.

Manychat pozwala na wysyłanie automatycznych wiadomości o określonej treści do zainteresowanych naszymi treściami i materiałami odbiorców.
Manychat pozwala na wysyłanie automatycznych wiadomości o określonej przeze mnie treści do zainteresowanych moimi treściami i materiałami odbiorców.
Manychat pełni dwie role w zależności od celu, w jakim jest używany. W niektórych przypadkach jest administratorem danych (zwykle w stosunku do moich danych), czasami natomiast pełni rolę podmiotu przetwarzającego (zwykle w stosunku do Twoich danych).

Integralną częścią mojej umowy z Manychat (Terms of Use: https://manychat.com/legal/tos) jest aneks dotyczący przetwarzania danych, który określa zasady przetwarzania danych przez Manychat. Więcej możesz przeczytać tutaj: https://manychat.com/legal/dpa.

Manychat pełni dwie role w zależności od celu, w jakim jest używany. W niektórych przypadkach jest administratorem danych (zwykle w stosunku do naszych danych), czasami natomiast pełni rolę podmiotu przetwarzającego (zwykle w stosunku do Twoich danych).

Manychat jako administrator

Manychat jest administratorem moich danych w celu zawarcia ze mną umowy, zarządzania moim kontem, przestrzegania przepisów, w tym przepisów dotyczących podatków, obowiązków księgowych.
Manychat przetwarza w tym celu moje dane, tj. imię i nazwisko, stanowisko oraz nazwę firmy, e-mail a także dane użytkowników końcowych, czyli moje i innych, których dane dotyczą, posiadających w moim imieniu lub z mojego upoważnienia zgodny z prawem dostęp do usługi: dane identyfikacyjne (identyfikator, imię i nazwisko, adres e-mail, status), powiązane strony i konta, używane produkty, dane teleinformatyczne (adresy IP, lokalizacja geograficzna), informacje finansowe (dane karty kredytowej, dane konta, informacje o płatności), o ile takie dane są widoczne w profilu lub zostały dobrowolnie podane.

Manychat jako podmiot przetwarzający (procesor)

Manychat pełni również rolę procesora, czyli podmiotu przetwarzającego dane w moim imieniu w celu świadczenia usługi automatyzacji na podstawie zawartej ze mną umowy, w tym zapewnienie mi wsparcia, komunikacji dotyczącej mojego konta w tym narzędziu (wysyłanie ogłoszeń, powiadomień technicznych, aktualizacji, alertów bezpieczeństwa oraz wiadomości wsparcia i administracyjnych) oraz odpowiadanie na prośby, pytania i opinie związane z usługą, rejestrowanie działań, śledzenie błędów i incydentów, naprawianie błędów, zapewnienie dostępności, bezpieczeństwa i użyteczności usługi oraz jej doskonalenie w moim interesie. Manychat przetwarza dane w moim imieniu do czasu rozwiązania lub wygaśnięcia zawartej ze mną umowy zgodnie z jej warunkami.

Dane jakie może przetwarzać Manychat jako procesor to Twoje dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, adres e-mail), publicznie dostępne informacje w profilach w mediach społecznościowych, powiązane strony i konta, dane teleinformatyczne (adresy IP, lokalizacja geograficzna, dane dotyczące użytkowania, dane plików cookies, dane przeglądarki) i inne.

W przypadku abonentów, czyli osób, z którymi komunikuję się za pomocą usługi i/lub których dane są przesyłane do usługi przeze mnie, dane identyfikacyjne, publicznie dostępne informacje o profilu w mediach społecznościowych (zdjęcie, imię, data urodzenia, płeć, lokalizacja geograficzna), historia i treść czatu, informacje o użytkowaniu chatbota i inne dane elektroniczne przesłane, przechowywane, wysłane lub otrzymane przez użytkowników końcowych i inne dane osobowe, których zakres jest ustalany i kontrolowany przeze mnie zgodnie z dostępnymi funkcjami w ramach usługi Manychat.

Źródłem pozyskiwania powyżej wskazanych danych jest proces rejestracji i korzystania z usługi przeze mnie oraz użytkownika końcowego, w tym komunikacja z subskrybentami oraz integracja i aplikacje stron trzecich połączonych przeze mnie (np. Facebook, Instagram, Telegram, Zapier) i innych aplikacji określonych na stronie http://www.apps.manychat.com/.

Aby przesyłać Ci wiadomości i materiały za pośrednictwem Manychat, potrzebuje on Twojej zgody na wysyłanie wiadomości. Taka zgoda jest udzielana przy pierwszej wiadomości wysyłanej przy użyciu Manychat. Jeśli nie klikniesz w komunikat „Subscribe to our updates” lub inny o tym samym znaczeniu na początku komunikacji z Manychatem nie otrzymasz ode mnie zautomatyzowanych wiadomości, wysyłanych do Ciebie za pośrednictwem Manychata.

Skorzystanie przez Ciebie z Manychata, który oferuję w ramach mojej działalności w mediach społecznościowych nie oznacza, że wyrażasz zgodę na wysyłanie Ci mojego newslettera drogą email. Taka zgoda jest pozyskiwana oddzielnie, podczas rejestracji do newslettera i w każdej chwili możesz ją wycofywać. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w moim Regulaminie newslettera.

Jeśli nie wyrażasz zgody na przetwarzanie przeze mnie i przez Manychat danych przy użyciu Manychat, to pamiętaj, że możesz się wypisać i anulować subskrypcję. Oznacza to, że nie będziesz otrzymywać ode mnie wiadomości w ramach Manychat. Wycofanie zgody nie oznacza, że wcześniejsze przetwarzanie było niezgodne z prawem.

Manychat jako procesor przetwarza dane do czasu rozwiązania ze mną umowy, a jako administrator również do czasu rezygnacji z otrzymywania komunikatów marketingowych i upływu wymaganego przepisami prawa okresu ich przechowywania m.in. do czasu przedawnienia roszczeń.

W związku z korzystaniem z Manychat dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy na podstawie Standardowych Klauzul Umownych. Manychat stosuje też odpowiednie środki bezpieczeństwa do przetwarzania danych.

Manychat korzysta także z podprocesorów, oznacza to, że Twoje dane mogą zostać przekazane tym podmiotom w ramach korzystania z usługi Manychat. Listę takich podmiotów znajdziesz tutaj https://manychat.com/legal/service-providers.

Więcej o przetwarzaniu danych przez Manychat i zastosowanych środkach bezpieczeństwa dowiesz się klikając w poniższe linki:
https://manychat.com/legal/dpa
https://manychat.com/legal/privacy
https://manychat.com/legal/service-providers

Mogę korzystać z pomocy osób trzecich, które wspierają mnie techniczne, przy obsłudze Manychat, korzystam z podmiotów, dla których ochrona Twoich danych jest ważna i zawieram z nimi umowy powierzenia.