Interaktywne warsztaty z pierwszej pomocy.

Regulamin zapisów oraz szkoleń.

Ogólne warunki świadczenia usług szkoleniowych przez TwójRatownik.pl Centrum Usługowo- Szkoleniowe Andrzej
Luszawski.
§ 1
Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa ogólne zasady korzystania z usług świadczonych na terenie całego kraju przez firmę TwójRatownik.pl, z
siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 28/25, nr NIP 7010133574, zwaną dalej Organizatorem.
§ 2
Ogólne warunki korzystania z usług
1. Uczestnictwo w zajęciach może odbywać się na podstawie opłaty za uczestnictwo w kursie/szkoleniu.
2. Korzystanie z usług może odbywać się wyłącznie po opłaceniu z góry wybranych usług.
3. Ogólne informacje dotyczące cen oraz okresów świadczenia poszczególnych usług, dostępne są na stronie internetowej
Organizatora- www.twojratownik.pl , a informacje szczegółowe przedstawiane są w bezpośredniej korespondencji
mailowej.
4. Rezerwacja miejsca na zajęciach staje się wiążąca po dokonaniu wpłaty w wysokości określonej w cenniku lub w odrębnej
ofercie Organizatora i po potwierdzeniu rezerwacji przez Organizatora drogą mailową. Wpłaty należy dokonać w ciągu 1
dnia od daty dokonania rezerwacji. Jeżeli wpłata nie zostanie zaksięgowana na koncie Organizatora rezerwacja może zostać
anulowana, chyba, że strony ustaliły inaczej.
5. Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy Organizatora. W tytule przelewu należy umieścić następujące informacje:
nazwisko uczestnika i nazwa szkolenia.
6. Uczestnikowi przysługuje prawo do zwrotu kosztów za szkolenie do 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
7. W przypadku nieobecności Uczestnika na zajęciach z przyczyn niezależnych od Organizatora, Organizator nie jest
zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystaną usługę, ani do zaproponowania innego terminu usługi, która nie
została wykorzystana.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania usługi. Zobowiązany jest wówczas do zaproponowania innego terminu
usługi lub opcjonalnie równorzędnej usługi zamiennej. W przypadku braku możliwości określenia innego terminu lub nie
wyrażenia przez Uczestnika chęci skorzystania z proponowanego terminu, Organizator jest zobowiązany do zwrotu
wpłaconej przez Uczestnika kwoty.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody na osobie lub jakiekolwiek konsekwencje zdrowotne,
wynikające z indywidualnego stanu zdrowia Uczestnika i nagłych wypadków, powstałych nie z winy Organizatora.
§ 3
Postanowienia Końcowe
1. Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym Regulaminem. Korzystanie z Usług jest jednoznaczne z
akceptacją niniejszego Regulaminu.
2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana zostanie niezwłocznie podana do
wiadomości klientów.